مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای نقش تعیین کننده وکلیدی هستند که این مهم در نگرش و اهمیت ویژه ای که این نظام برای حضور و مشارکت قانونمند و همه جانبه مردم در تحقق اهداف عالیه آن از قبیل اجراء برنامه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی و اقتصادی کشور در نظر گرفته است به وضوح قابل مشاهده است . از این رو تلاش در راستای دستیابی کلیه آحاد جامعه به حقوق انسانی خود اولویت و دغدغه تمامی مسئولین و خدمتگزاران مردم و نظام اسلامی به شمار می آید . یکی ازموثرترین و کارآمدترین روش های علمی و عملی جهت نیل به این مهم جمع آوری، بررسی، تجزیه ، پردازش و نهایتاً استفاده از پیشنهادها، نقطه نظرات و شکایات مردمی می باشد و تحقق این مهم خود زمینه ساز ارتقاء مدیریت عملکرد  تمامی سطوح خواهد بود .با این هدف و در راستایعمل به آئین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع موافقت نامه شماره 43327/4225 مورخ 89/1/12 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) و اجرایی نمودن ضرورت هایی چون استقرار نظام پاسخگویی درسطوح سازمان، مدیران و کارکنان ، جمع آوری اطلاعات، تحلیل داده های عملکرد، تدوین گزارش خود ارزیابی،ایجاد سامانه جامع نظام مدیریت، پیگیری و اجرایی نمودن آئین نامه مبارزه با رشوه دردستگاه های اجرایی، انجام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارزیابی فرمانداران و بخشداران، پاسخگویی به شکایات واصله در راستای طرح (سامد) و مواردی از این دست اداره کل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری البرز همزمان با شکل گیری استان ،ایجاد و در حال فعالیت می باشد .این دفتر به استناد تبصره ذیل جزء (ح) ماده (1) آئین نامه مذکورمکلف است تا تحت نظارت بالاترین مقام دستگاه نسبت به استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد مبادرت نموده وهمچنین ارتقاء سطح کیفی در ارائه خدمات و رفع تنگناها وایجاد تسهیلات لازم برای رفاه مردم و رسیدگی به مسائل فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و . . . را نیز در کلیه فعالیت ها دنبال نماید.از آنجا که این دفتربه فراخور وظایف محوله ازجمله بخش هایی  می باشد که بیشترین مراجعه و مواجهه حضوری وغیرحضوری مردمی را دارا می باشد لذا توجه و بررسی دقیق آمارهای عملکردی در تعیین وتبیین مشکلات و درخواست های مردمی البرز نشینان عزیز راهگشا بوده وبکارگیری این اطلاعات زمینه ساز برنامه ریزی های واقع بینانه ومناسب در سطح استان خواهد بود.ان شاء ا...

/* */