• ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص پاسخگویی به شکایات. 

 • هماهنگی در خصوص نحوه استقرار در استانداری، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

 • ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری، فرمانداری ها و بخشداریها.

 • تنظیم برنامه بازرسی دوره ای استانداری ،‌ فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری انجام بازرسی های موردی از دستگاه های اجرایی با دستور مقامات مافوق

 •  انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه

 • تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

 • بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، ‌سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد.

 • بررسی، اظهار نظر و تهیه پیش نویس تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه (فرمانداری ها و بخشداریها) و ارائه به مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذیربط.

 • عضویت و شرکت در جلسات، کمیته ها و کارگروه ها با موضوع تحول اداری، ارتقاء سلامت اداری، مبارزه با فساد و رشوه و تکریم ارباب رجوع.

 • تنظیم و اظهار نظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته با اشخاص حقیقی و حقوقی.

 • طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.

 • معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداریها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.

 • همکاری با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که درمرکز علیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود.

 • انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع برآنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته .

 • تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی درباره کلیه مسایل حقوقی و قضایی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.

 • نظارت، ارزیابی و بازرسی از نحوه اجرای کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاههای اجرایی استان.

 • دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق

 • بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.